Aktuality

Ředitelské volno 25. 9. 2020

Vážení rodiče,

na základě doporučení ministra zdravotnictví

vyhlašuji na pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno.

Václav Ulvr, ředitel gymnázia

Rubrika »Aktuality«

Markéta Tučková

Ve zpěvu nás nezastaví

Po zrušené soutěži Gymnasia Cantant se všichni členové sboru Cum amore těšili alespoň na čas, který spolu stráví na naplánovaném několikadenním soustředění. Avšak kvůli opatřením, jež se v posledních dnech stále zpřísňují, byla nakonec odvolána i tato akce. Hlavním heslem dnešního dne bylo, že nenecháme současnou situaci, aby nás srazila na kolena, ale naopak zpěvem a dobrou náladou porazíme my ji. Využili jsme sobotního volna a sešli se alespoň na pár hodin, abychom si ztracené akce vynahradili.

Abychom nebyli v uzavřené místnosti, ale na čerstvém vzduchu, zvolili jsme si za útočiště park nedaleko libereckého bazénu. Rozložili jsme si do kruhu karimatky a provizorní zkušebna byla hotová. Došlo samozřejmě nejen na zpěv, ale všichni se zapojili i do několika her, které si pro nás starší členové sboru připravili. Počasí nám přálo a my jsme si tak mohli ještě užít jedny z posledních hřejivých paprsků. Kromě sluníčka nás hřála i láska k tomu, co děláme, protože jak už vypovídá název sboru v překladu, my zpíváme „s láskou“.

Eva Brestovanská (studentka 3. B)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Dva dny nabité hrami

Jako každá třída na Gymnáziu F. X. Šaldy jsme se i my, děti z 1N, vydaly na harmonizační dny do Bílého Potoka. Ubytovaní jsme byli v příjemném penzionu Krakonoš, kde o nás bylo po celý pobyt postaráno. Hned od samého začátku pro nás byl připraven bohatý program v podobě her, který připravovali samotní bývalí účastníci těchto dnů. Více se dočtete zde.

Veronika Stránská (studentka 1N)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Concertino Praga

V sobotu 12. 9. 2020 proběhlo v pražském Rudolfinu závěrečné kolo Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Ve finále se představili čtyři mladí umělci a mezi nimi i houslista Daniel Matejča ze 3N. Za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu podal Dan fascinující výkon. Získal cenu publika a celkově druhé místo. Dane, srdečně gratulujeme!
Celý koncert můžete zhlédnout zde.
PhDr. Radka Blažková, Ph.D.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Rozsvítilo se nám

Jako každý rok naše gymnázium pomáhalo Nadačnímu fondu Českého rozhlasu s projektem Světluška, který poskytuje finanční i psychickou podporu nevidomým.

Vzhledem k tomu, že Světluška kvůli pandemii přišla o značnou část svých příjmů, letošní sbírka byla velmi důležitá. I přes nepříznivé ranní počasí do libereckých ulic ve čtvrtek 10.9. jako pomocníci vyrazili studenti 2.A a prodávali papírová tykadýlka, hrací karty, peněženky a svítící kartáčky na zuby.

Kromě toho, že jsme vybrali nemalé částky pro  dobrou věc, odnesli jsme si i cenné zkušenosti a krásný pocit.

Anežka Rajtarová & Viktorie Kašubiaková (studentky 2. A)

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

LOGICKÁ OLYMPIÁDA

Pro milovníky logických problémů opět běží letos online. Přihlaste se do 30. září 2020 na stránkách www.logickaolympiada.cz.

Kategorie B pro NG soutěží od 8. do 14. října 2020, kategorie C pro VG soutěží od 15. do 21. října 2020.

RNDr. Věra Jandíková

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Zahájení nového školního roku 2020/2021

Školní rok bude zahájen v úterý 1. září 2020 v 8.20 pro všechny ročníky gymnázia . K dispozici je pracovní verze nového rozvrhu.

Těšíme se na vás!

 

Upozorňujeme rodiče, kteří povezou své děti 1. 9. 2020 na gymnázium, na velmi komplikovanou dopravní situaci v úseku Londýnská - penzion Letka.

 

Rubrika »Aktuality«

Markéta Tučková

Schůzky s rodiči prvních ročníků

Schůzky s rodiči žáků prvních ročníků se uskuteční 1. září 2020

Pro třídu 1. A od 15.00 místnost B27

Pro třídu 1. B od 15.10 místnost B36

Pro třídu 1. V od 15.20 místnost B32

Pro třídu 1. N od 15.30 místnost A3

Pozvánky byly odeslány na e-mailové adresy zákonných zástupců 25. 8. 2020.

 

Rubrika »Aktuality«

Markéta Tučková

Úřední hodiny v době prázdnin

1.7.2020 - 21.8.2020 úřední den každou středu 9 - 12 hodin

od 24.8.2020 každý den od 8-14 hodin

 

Rubrika »Aktuality«

Markéta Tučková

Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu

Na zveřejněných seznamech přijatých a nepřijatých uchazečů jsou uváděna identifikační čísla, pod kterými žáci přijímací zkoušky skládali.  Pořadí je vytvořeno dle celkového počtu získaných bodů; při rovnosti bodů byla užita pomocná kritéria stanovená ředitelem školy, jež jsou dostupná na http://www.gfxs.cz/prijimaci-rizeni/. Uchazeči, kteří nesplnili základní kritérium pro přijetí (aspoň 15 bodů z testu z matematiky a aspoň 15 bodů z testu z českého jazyka), jsou uvedeni v závěru tabulky (bez pořadí).

Pořadí zveřejněno dne 26. června 2020 v 16.00 hodin. Pořadí šestiletého studia zůstává beze změny.

Informace pro přijaté uchazeče:

Zveřejněním seznamu dne 26. 6. 2020 se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená, následujícím dnem začíná běžet lhůta 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Nepotvrdí-li zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na škole, na kterou byl přijat, zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na této škole. Zápisové lístky je tedy nutno odevzdat nejpozději 3. 7. 2020.

Informace pro nepřijaté uchazeče:

Rozhodnutí o nepřijetí budou vydávána v pondělí 29. června 2020 od 8 do 9 hodin — a to pouze zákonným zástupcům. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně odeslána doporučeně poštou. Je velmi důležité, aby si zákonní zástupci vyzvedli rozhodnutí o nepřijetí osobně. Vzhledem k tomu, že většina uchazečů podala přihlášku na dvě školy, je pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči na naše gymnázium nenastoupí. Pak budeme na uvolněná místa přijímat uchazeče, kteří splnili kritéria přijímacího řízení a umístili se jako další v pořadí, ale kteří už z kapacitních důvodů nemohli být přijati. V  takovém případě však můžeme přijmout jen ty uchazeče, kteří podali žádost o nové rozhodnutí. Takovou žádost bude možné podat na místě.

Poučení:

Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání. Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí. Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doruční rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence. Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanovují lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.

Všem přijatým uchazečům blahopřejeme a nepřijatým doporučujeme, aby podali žádost o nové rozhodnutí a vyčkali na další uvolněná místa.

Mgr. Václav Ulvr (ředitel gymnázia)


typ studia

osmileté studium pořadí uchazečů vzor žádosti
čtyřleté studium
pořadí uchazečů vzor žádosti

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Archiv všech aktualit