Docházka do školy

Výňatek ze zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 179/2006 Sb.

Docházka do střední školy

§67

(1) Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti.

(2) Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; žáka se zdravotním postižením může také uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen.

(3) Podmínky pro omlouvání neúčasti žáka ve vyučování a pro uvolňování žáka z vyučování stanoví školní řád.

Zanechání studia

§68

(1) Žák, který splnil povinnou školní docházku, může zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení doručeného řediteli školy. Součástí sdělení nezletilého žáka je souhlas jeho zákonného zástupce. Žák přestává být žákem střední školy dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení řediteli školy, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, pokud jde o den pozdější.

(2) Jestliže se žák, který splnil povinnou školní docházku, neúčastní po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů vyučování a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitel školy písemně zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka, aby neprodleně doložil důvody žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní, že jinak bude žák posuzován, jako by vzdělávání zanechal. Žák, který do 10 dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, se posuzuje, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy.

(3) Žák, který po splnění povinné školní docházky nepostoupil do vyššího ročníku, přestává být žákem školy posledním dnem příslušného školního roku nebo po tomto dni dnem následujícím po dni, kdy nevykonal opravnou zkoušku nebo neprospěl při hodnocení v náhradním termínu, anebo dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku.

Výňatek ze školního řádu pro studenty Gymnázia F. X. Šaldy

Uvolňování z výuky a omlouvání absence

O uvolnění žáka z výuky tělesné výchovy rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonných zástupců žáka nebo zletilého žáka a na základě lékařské zprávy o zdravotním stavu žáka. Žádosti je třeba podat buď do konce září v daném školním roce, nebo v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu (např. úraz) bezprostředně po nástupu do školy.

Absenci žáka omlouvají zákonní zástupci nezletilého žáka nebo zletilí žáci omluvným listem, který odevzdají třídnímu učiteli v den nástupu do školy po nepřítomnosti.

a) Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce žáka, popřípadě vychovatel, jde-li o žáka ubytovaného v domově mládeže, povinen nejpozději do tří dnů oznámit škole důvod nepřítomnosti žáka (telefonicky, faxem, e-mailem). Nezletilého žáka omlouvá zákonný zástupce, popř. vychovatel, zletilý žák se omlouvá sám.

b) Nepřítomnost předvídanou v délce 1 - 3 dnů omlouvá třídní učitel, delší absenci ředitelka školy. Zákonní zástupci žáka, popř. zletilý žák, podají třídnímu učiteli, resp. jeho prostřednictvím ředitelce školy písemnou žádost o uvolnění z výuky, v níž doloží důvod nepřítomnosti. U dvojjazyčných tříd je třeba i souhlas vedoucí německého oddělení.

c) Musí-li žák navštívit lékaře nebo odejít ze školy z jiného závažného důvodu v průběhu vyučování, podepíše omluvný list zákonný zástupce předem, uvede čas odchodu a důvod. Odchod ze školy během vyučování ohlásí žák vyučujícímu, na jehož hodině absence začíná, a předloží omluvný list.

d) Třídní učitel může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, pro doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci lékařské potvrzení jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem, popř. zletilým žákem. Toto lékařské potvrzení lze požadovat, pokud nepřítomnost žáka ve škole přesáhne tři dny, a ve výjimečných případech (častá nepřítomnost ve škole svědčící o zanedbávání školní docházky nebo důležité zkoušky – čtvrtletní písemná práce, apod.) může škola (ředitelka, třídní učitel, vyučující) požadovat lékařské potvrzení i v případě, že nepřítomnost žáka je kratší. Nepřítomnost u maturitní zkoušky z důvodu nemoci je nutno doložit lékařským potvrzením vždy.

Jestliže se žák, který už ukončil povinnou školní docházku, neúčastní vyučování po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů a jeho neúčast není omluvena, vyzve ředitelka školy písemně zákonného zástupce žáka, popř. zletilého žáka, aby neprodleně doložil důvod nepřítomnosti, zároveň ho upozorní, že tato nepřítomnost bude posuzována, jako by žák zanechal studia. Jestliže do deseti dnů od doručení výzvy žák do školy nenastoupí, nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, posuzuje se, jako by studia zanechal posledním dnem této lhůty. Tímto dnem přestává být žákem školy.

V případě neomluvené nepřítomnosti žáků, kteří plní povinnou školní docházku, ale i v případě neomluvené nepřítomnosti nezletilých žáků, kteří už ukončili povinnou školní docházku, postupuje škola v souladu s § 10 odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.