Aktuality

Výuka na dálku

Od 16. března probíhá v Gymnáziu F. X. Šaldy výuka na dálku. Pokyny a návody najdete na samostatné stránce. Pro toto období jsou stanovena Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019–2020.

Od 8. června 2020 bude za stanovených pravidel umožněna osobní přítomnost žáků ve škole, vedle maturitních zkoušek také k dokončování klasifikace zejména za 1. pololetí, ke konzultacím či k případným třídnickým hodinám. Vzhledem k časové i prostorové náročnosti konání ústních maturitních zkoušek v mimořádných podmínkách (nutnost většího počtu učeben i pracovníků školy), bude výuka v ostatních třídách nadále probíhat především distančním způsobem.

Z důvodu velkého počtu maturantů skončí ústní maturitní zkoušky až v pátek 26. června 2020. Pedagogická rada bude v pondělí 29. června a vysvědčení bude žákům předáno v úterý 30. června 2020. Organizační pravidla budou upravena dle aktuální situace. Žáci, kteří si vysvědčení ze zdravotních nebo rodinných důvodů nebudou moci převzít v uvedeném termínu, si je vyzvednou v dalších dnech v úředních hodinách v sekretariátu. Vysvědčení bude vydáno jen žákovi či zákonnému zástupci; ostatním osobám pouze na základě předložené plné moci.

 

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Volitelné předměty pro školní rok 2020–2021 (II. kolo volby)

Od 26. května 2020 probíhá přihlašování volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník v II. kole. Přihlašují se žáci, jejichž zvolený předmět nebyl otevřen, a dále žáci, kteří se přihlásit zapomněli či nestihli. Přihlašuje se prostřednictvím webového rozhraní SIS Bakaláři, položka Ankety; žák musí být přihlášen na svůj účet (nikoliv na účet rodičů).
Přihlášení na volitelný předmět je závazné. Uzávěrka přihlášek je 10. června 2020.

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

FX geografie boduje

Naši studenti se opět neztratili v krajském kole Zeměpisné olympiády, které se konalo poprvé v historii online.
Kategorii D (středoškoláci) ovládli Jakub Strašlipka a Ondra Čejka na prvních dvou místech. Kuba se tak dostal již pošesté do celostátního kola této soutěže. Vítězství vybojoval i Vojta Janáček ze sekundy v kategorii B a úspěšný byl i Lukáš Maier z tercie, který byl v kategorii C druhý. Výsledkové listiny.

Pavel Taibr

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Krajské kolo SOČ

Ve dnech 5. – 7. května 2020 proběhlo online krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. Děkujeme našim studentům, kteří se i přes ztížené podmínky do SOČ přihlásili, za reprezentaci školy a blahopřejeme k umístění. Výsledky našich studentů naleznete zde.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Volitelné předměty pro školní rok 2020–2021

V období od 20. dubna 2020 do 30. dubna 2020 proběhne I. kolo volby volitelných předmětů na vyšším stupni gymnázia, a to elektronicky v systému Bakaláři.  Ačkoliv se použitý modul systému Bakaláři jmenuje Ankety, nejde o nezávazný průzkum, nýbrž o závazné přihlášení na volitelný předmět. Předměty, o něž bude malý zájem, budou po skončení I. kola z nabídky vyřazeny. Ve II. kole (v druhé polovině května) si žáci, pokud se jich to týká, zvolí jiné předměty místo předmětů vyřazených.

Volba do 2.A, 2.B a sexty: Zvolte si základní zaměření svého studia. V katalogu volitelných předmětů si prostudujte charakteristiky nabízených zaměření (od s. 13) a úvodní pokyny (s. 7—10). Poté si v SIS Bakaláři zvolte právě jedno zaměření (seminář).

Volba do 3.A, 3.B, septimy: V katalogu volitelných předmětů si prostudujte charakteristiky nabízených předmětů a FAQ (od s. 17) a úvodní pokyny (s. 7—10). Poté si v systému Bakaláři zvolte právě dva volitelné předměty.

Volba do 4.A, 4.B, oktávy: Do 4.A a 4.B se volí právě tři volitelné předměty, do oktávy právě čtyři. Dva volitelné předměty pokračují z minulého ročníku, v Bakalářích je však nutné zvolit je znovu. Zbylé předměty zvolte z nabídky pro maturitní ročník.

Volba do 5.N: Zvolte si jeden dvouletý seminář. Musí to být buď seminář z fyziky, nebo seminář z biologie. Oba semináře budou určeny výhradně pro žáky 5.N. Zvolte si libovolně z nabídky druhý seminář; volba je závazná na rok. Jako druhý lze volit i zbývající ze dvou seminářů určených pro 5.N (seminář z biologie, seminář z fyziky). Volbu proveďte v systému Bakaláři.

Problémy a otázky: Při nejasnostech ohledně obsahu předmětu se obraťte na uvedeného vyučujícího nebo garanta předmětu. Pokud budete mít podezření, že v nabídce chybí předmět, který by tam dle katalogu měl být, kontaktujte zástupce ředitele (technickou chybu nelze vyloučit). Při potížích s přihlášením do Bakalářů napište Vítězslavu Pěničkovi.

Oprava: Na s. 49 v tabulce v předposledním řádku má být: německý/francouzský/ruský/španělský jazyk, analogicky v posledním sloupci je třeba doplnit názvy konverzací.

 

Odpovědi na další aktuální otázky žáků

 

 

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Jakub Strašlipka nejlepší v Libereckém kraji v geologické olympiádě

Ve středu 15. dubna proběhla krajská kola geologické olympiády. Vzhledem k situaci soutěž probíhala online v jednom čase ve všech krajích na El-portálu Masarykovy univerzity Brno. Kuba zvítězil s 95 body před J. Mertlíkem z Gymnázia J. Palacha v Turnově a A. Molčanem z Jergymu Liberec. Postoupil tak do celostátního kola.

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Pavel Taibr

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Psychologická konzultantka

Konzultace žáků i rodičů s Mgr. Annou Jirsákovou jsou možné i nadále každé úterý (od 21. 4.) od 9.00 do 15.00 prostřednictvím e-mailu (anna.jirsakova@gfxs.cz), skypu (anna jirsak), instagramu (jirsakanna).

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Kulturní počin 2019 pro studenta z FX

V čase nelehkém chodí i dobré zprávy. Dan Matejča ze 2N byl vyhlášen Libercem nejlepším reprezentantem města v soutěži Kulturní počin za rok 2019. Gratulujeme i my a držíme palce v další hudební činnosti. Více informací naleznete zde.

PhDr. Radka Blažková, Ph.D.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Organizace vyučování od 16. března 2020

Milé studentky, milí studenti, vážení rodiče,

opatřením ministerstva zdravotnictví a následným usnesením vlády byla s účinností od 11. března 2020, kdy byly v našem kraji jarní prázdniny, zakázána osobní přítomnost žáků při středním vzdělávání. Po skončení jarních prázdnin (od 16. března) nezačne běžné vyučování v budově školy, ale žáci se budou vzdělávat doma.

Škola stanoví jasný řád tohoto „domácího vzdělávání“; žáci obdrží studijní materiály, úlohy či úkoly k procvičení a v další fázi bude rovněž stanoven způsob, jímž budou výsledky „domácího vzdělávání“ ověřovány.

V pondělí a v úterý budou žáci pracovat na úkolech zadaných před prázdninami, popř. zaslaných vyučujícími. Nejpozději od středy 18. března začne domácí výuka ve všech předmětech dle připraveného harmonogramu. V době účinnosti mimořádného opatření se také ruší všechny naplánované školní akce včetně praktika 4. N v SRN.

Sledujte školní web, kde se objeví další informace, sledujte zprávy („komens“) systému Bakaláři, jímž budou zasílány informace konkrétním třídám či žákům, sledujte své e-mailové schránky, jejichž adresy jste nahlásili třídním učitelům. Doufejme, že problémy se školním serverem, k nimž došlo v důsledku přerušení dodávky elektrické energie, se podaří co nejdříve vyřešit.

Pokud si nejste jisti, zda váš třídní učitel má správný a aktuální e-mail, během pondělí mu napište. Rovněž si zajistěte platné heslo do systému Bakaláři (v případě, že jste heslo zapomněli, klikněte na příslušný odkaz na přihlašovací stránce) – bez přístupu do Bakalářů se v dalších dnech neobejdete.

Kromě výuky proběhnou elektronicky i další důležité úkony, např. volba volitelných předmětů pro příští školní rok, proto je tak důležité být se školou v elektronickém kontaktu.

Neberte, prosím, další týdny jako prázdniny prodloužené do neurčita, nýbrž jako příležitost vzdělávat se jinde a jinak; říkáme-li, že gymnázium připravuje ke studiu na vysoké škole, pak nácvik dovednosti samostudia, schopnosti rozdělit si studijní úkoly a ve stanoveném čase je zvládnout, je pro budoucí vysokoškolské studium nesmírně užitečný.

Rodiče, zejména rodiče žáků nižšího stupně gymnázia, prosíme o pomoc s kontrolou domácího vzdělávání: rozmlouvejte se svými dětmi o tom, které studijní úkoly byly pro daný den či týden zadány a zda je váš syn/dcera již splnil/a.

Aby opatření přijatá vládou České republiky měla smysl, není vhodné scházet se ve skupinkách spolužáků ke studiu mimo školu, vytvářet „domovní semináře“ či společně pracující skupinky maturantů. Podpořte se však vzájemně ve svém studijním úsilí aspoň „na dálku“. V případě jakýchkoliv problémů, nikoliv nutně jen studijních, se obraťte na své třídní učitele, výchovné poradkyně, školní psychologickou konzultantku či přímo na vedení školy.

Vyřizuji rovněž pozdrav a povzbuzení od ředitele školy Václava Ulvra, který se po plánovaném lékařském zákroku zotavuje v domácím ošetření.

 

Buďte zdrávi!

Jan Voženílek

zástupce ředitele

Aktualizováno 15. 3. 2020 (vypuštěna neaktuální zmínka o maturitních pracích).

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

COVID-19

Dne 10. března 2020 zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví České republiky mimořádné opatření, jímž se s účinností od 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na středním vzdělávání. K tomuto rozhodnutí vydá metodický pokyn ministerstvo školství a Liberecký kraj, teprve poté budeme moci stanovit konkrétní pokyny pro žáky a zákonné zástupce žáků naší školy.

Předpokládáme, že tyto pokyny zveřejníme v pátek 13. 3. po 13. hodině. (Vzhledem k tomu, že na týž den je ohlášena plánovaná výluka dodávky elektrické energie do budovy gymnázia, může být web školy dočasně nedostupný.)

Upozorňujeme, že dokud MŠMT nerozhodne jinak, zůstávají v platnosti maturitní termíny, tedy i termín odevzdání maturitní práce. Práci je možno odevzdat v sekretariátu v obvyklých úředních hodinách, rovněž ji lze zaslat doporučeně poštou (uschovejte si podací lístek jako doklad o datu odeslání).

Doporučujeme sledovat webové stránky Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, kde jsou uvedena základní opatření k prevenci šíření onemocnění. Pokud budete mít jakékoli dotazy, obraťte se právě na krajskou hygienickou stanici, která pro tyto účely vyhradila infolinku 485 253 111.

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Archiv všech aktualit