Aktuality

Úřední hodiny v době prázdnin

1.7.2020 - 21.8.2020 úřední den každou středu 9 - 12 hodin

od 24.8.2020 každý den od 8-14 hodin

 

Rubrika »Aktuality«

Markéta Tučková

Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu

Na zveřejněných seznamech přijatých a nepřijatých uchazečů jsou uváděna identifikační čísla, pod kterými žáci přijímací zkoušky skládali.  Pořadí je vytvořeno dle celkového počtu získaných bodů; při rovnosti bodů byla užita pomocná kritéria stanovená ředitelem školy, jež jsou dostupná na http://www.gfxs.cz/prijimaci-rizeni/. Uchazeči, kteří nesplnili základní kritérium pro přijetí (aspoň 15 bodů z testu z matematiky a aspoň 15 bodů z testu z českého jazyka), jsou uvedeni v závěru tabulky (bez pořadí).

Pořadí zveřejněno dne 26. června 2020 v 16.00 hodin. Pořadí šestiletého studia zůstává beze změny.

Informace pro přijaté uchazeče:

Zveřejněním seznamu dne 26. 6. 2020 se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená, následujícím dnem začíná běžet lhůta 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Nepotvrdí-li zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na škole, na kterou byl přijat, zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na této škole. Zápisové lístky je tedy nutno odevzdat nejpozději 3. 7. 2020.

Informace pro nepřijaté uchazeče:

Rozhodnutí o nepřijetí budou vydávána v pondělí 29. června 2020 od 8 do 9 hodin — a to pouze zákonným zástupcům. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně odeslána doporučeně poštou. Je velmi důležité, aby si zákonní zástupci vyzvedli rozhodnutí o nepřijetí osobně. Vzhledem k tomu, že většina uchazečů podala přihlášku na dvě školy, je pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči na naše gymnázium nenastoupí. Pak budeme na uvolněná místa přijímat uchazeče, kteří splnili kritéria přijímacího řízení a umístili se jako další v pořadí, ale kteří už z kapacitních důvodů nemohli být přijati. V  takovém případě však můžeme přijmout jen ty uchazeče, kteří podali žádost o nové rozhodnutí. Takovou žádost bude možné podat na místě.

Poučení:

Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání. Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí. Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doruční rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence. Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanovují lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.

Všem přijatým uchazečům blahopřejeme a nepřijatým doporučujeme, aby podali žádost o nové rozhodnutí a vyčkali na další uvolněná místa.

Mgr. Václav Ulvr (ředitel gymnázia)


typ studia

osmileté studium pořadí uchazečů vzor žádosti
čtyřleté studium
pořadí uchazečů vzor žádosti

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Výsledky přijímacího řízení do osmiletého a šestiletého studia

Na zveřejněných seznamech přijatých a nepřijatých uchazečů jsou uváděna identifikační čísla, pod kterými žáci přijímací zkoušky skládali.  Pořadí je vytvořeno dle celkového počtu získaných bodů; při rovnosti bodů byla užita pomocná kritéria stanovená ředitelem školy, jež jsou dostupná na http://www.gfxs.cz/prijimaci-rizeni/. Uchazeči, kteří nesplnili základní kritérium pro přijetí (aspoň 15 bodů z testu z matematiky a aspoň 15 bodů z testu z českého jazyka), jsou uvedeni v závěru tabulky (bez pořadí).

Pořadí zveřejněno dne 17. června 2020 v 8.30 hodin.

Informace pro přijaté uchazeče:

Zveřejněním seznamu dne 17. 6. 2020 se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená, následujícím dnem začíná běžet lhůta 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Nepotvrdí-li zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na škole, na kterou byl přijat, zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na této škole. Zápisové lístky je tedy nutno odevzdat nejpozději 24. 6. 2020. Rozhodnutí o přijetí budou vydávána ve čtvrtek 18. června 2020 od 9 do 16 hodin — a to pouze zákonným zástupcům.

Informace pro nepřijaté uchazeče:

Rozhodnutí o nepřijetí budou vydávána ve čtvrtek 18. června 2020 od 9 do 16 hodin — a to pouze zákonným zástupcům. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně odeslána doporučeně poštou. Je velmi důležité, aby si zákonní zástupci vyzvedli rozhodnutí o nepřijetí osobně. Vzhledem k tomu, že většina uchazečů podala přihlášku na dvě školy, je pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči na naše gymnázium nenastoupí. Pak budeme na uvolněná místa přijímat uchazeče, kteří splnili kritéria přijímacího řízení a umístili se jako další v pořadí, ale kteří už z kapacitních důvodů nemohli být přijati. V  takovém případě však můžeme přijmout jen ty uchazeče, kteří podali žádost o nové rozhodnutí. Takovou žádost bude možné podat na místě.

Poučení:

Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání. Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí. Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doruční rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence. Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanovují lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.

Všem přijatým uchazečům blahopřejeme a nepřijatým doporučujeme, aby podali žádost o nové rozhodnutí a vyčkali na další uvolněná místa.

Mgr. Václav Ulvr (ředitel gymnázia)


typ studia

osmileté studium pořadí uchazečů vzor žádosti
šestileté studium
pořadí uchazečů vzor žádosti

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Výsledky přijímacího řízení do čtyřletého studia

Na zveřejněných seznamech přijatých a nepřijatých uchazečů jsou uváděna identifikační čísla, pod kterými žáci přijímací zkoušky skládali.  Pořadí je vytvořeno dle celkového počtu získaných bodů; při rovnosti bodů byla užita pomocná kritéria stanovená ředitelem školy, jež jsou dostupná na http://www.gfxs.cz/prijimaci-rizeni/. Uchazeči, kteří nesplnili základní kritérium pro přijetí (aspoň 15 bodů z testu z matematiky a aspoň 15 bodů z testu z českého jazyka), jsou uvedeni v závěru tabulky (bez pořadí).

Pořadí zveřejněno dne 16. června 2020 v 9.30 hodin.

Informace pro přijaté uchazeče:

Zveřejněním seznamu dne 16. 6. 2020 se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená, následujícím dnem začíná běžet lhůta 5 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku. Nepotvrdí-li zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na škole, na kterou byl přijat, zanikají posledním dnem dané lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na této škole. Zápisové lístky je tedy nutno odevzdat nejpozději 23. 6. 2020. Rozhodnutí o přijetí budou vydávána ve středu 17. června 2020 od 9 do 16 hodin — a to pouze zákonným zástupcům. Se zápisovým lístkem přineste pro čtyřleté studium také vyplněný dotazník.

Informace pro nepřijaté uchazeče:

Rozhodnutí o nepřijetí budou vydávána ve středu 17. června 2020 od 9 do 16 hodin — a to pouze zákonným zástupcům. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou následně odeslána doporučeně poštou. Je velmi důležité, aby si zákonní zástupci vyzvedli rozhodnutí o nepřijetí osobně. Vzhledem k tomu, že většina uchazečů podala přihlášku na dvě školy, je pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči na naše gymnázium nenastoupí. Pak budeme na uvolněná místa přijímat uchazeče, kteří splnili kritéria přijímacího řízení a umístili se jako další v pořadí, ale kteří už z kapacitních důvodů nemohli být přijati. V  takovém případě však můžeme přijmout jen ty uchazeče, kteří podali žádost o nové rozhodnutí. Takovou žádost bude možné podat na místě.

Poučení:

Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání. Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí. Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doruční rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence. Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanovují lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.

Všem přijatým uchazečům blahopřejeme a nepřijatým doporučujeme, aby podali žádost o nové rozhodnutí a vyčkali na další uvolněná místa.

Mgr. Václav Ulvr (ředitel gymnázia)


typ studia

čtyřleté studium pořadí uchazečů vzor žádosti


Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Výuka na dálku

Od 16. března probíhá v Gymnáziu F. X. Šaldy výuka na dálku. Pokyny a návody najdete na samostatné stránce. Pro toto období jsou stanovena Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019–2020.

Od 8. června 2020 bude za stanovených pravidel umožněna osobní přítomnost žáků ve škole, vedle maturitních zkoušek také k dokončování klasifikace zejména za 1. pololetí, ke konzultacím či k případným třídnickým hodinám. Vzhledem k časové i prostorové náročnosti konání ústních maturitních zkoušek v mimořádných podmínkách (nutnost většího počtu učeben i pracovníků školy), bude výuka v ostatních třídách nadále probíhat především distančním způsobem.

Z důvodu velkého počtu maturantů skončí ústní maturitní zkoušky až v pátek 26. června 2020. Pedagogická rada bude v pondělí 29. června a vysvědčení bude žákům předáno v úterý 30. června 2020. Organizační pravidla budou upravena dle aktuální situace. Žáci, kteří si vysvědčení ze zdravotních nebo rodinných důvodů nebudou moci převzít v uvedeném termínu, si je vyzvednou v dalších dnech v úředních hodinách v sekretariátu. Vysvědčení bude vydáno jen žákovi či zákonnému zástupci; ostatním osobám pouze na základě předložené plné moci.

 

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Biologická olympiáda kategorie A

Sedmého června proběhlo online formou ústřední kolo biologické olympiády kategorie A. Zúčastnilo se ho 260 nejlepších studentů ze školních kol z celé České republiky. Liberecký kraj reprezentovalo 13 soutěžících. Za naši školu soutěžili Benjamin Rom (4. B) a Filip Cesar (3. B). Oba naši bioborci se v početné konkurenci a zákoutích digitálního světa neztratili. Ben vybojoval 27. místo (v rámci kraje druhé) a Filip získal 43. místo (v rámci kraje třetí). Z mého pohledu se tak jedná o úspěch. Za celou komisi chci Benovi a Filipovi poblahopřát a poděkovat za účast. Doufám, že jim pozitivní vztah k biologii i soutěžím vydrží i nadále. Biologii zdar!

Adam Lysičan

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Volitelné předměty pro školní rok 2020–2021 (II. kolo volby)

Od 26. května 2020 probíhá přihlašování volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník v II. kole. Přihlašují se žáci, jejichž zvolený předmět nebyl otevřen, a dále žáci, kteří se přihlásit zapomněli či nestihli. Přihlašuje se prostřednictvím webového rozhraní SIS Bakaláři, položka Ankety; žák musí být přihlášen na svůj účet (nikoliv na účet rodičů).
Přihlášení na volitelný předmět je závazné. Uzávěrka přihlášek je 10. června 2020.

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

FX geografie boduje

Naši studenti se opět neztratili v krajském kole Zeměpisné olympiády, které se konalo poprvé v historii online.
Kategorii D (středoškoláci) ovládli Jakub Strašlipka a Ondra Čejka na prvních dvou místech. Kuba se tak dostal již pošesté do celostátního kola této soutěže. Vítězství vybojoval i Vojta Janáček ze sekundy v kategorii B a úspěšný byl i Lukáš Maier z tercie, který byl v kategorii C druhý. Výsledkové listiny.

Pavel Taibr

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Krajské kolo SOČ

Ve dnech 5. – 7. května 2020 proběhlo online krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. Děkujeme našim studentům, kteří se i přes ztížené podmínky do SOČ přihlásili, za reprezentaci školy a blahopřejeme k umístění. Výsledky našich studentů naleznete zde.

Rubrika »Aktuality«

Gymnázium F. X. Šaldy

Volitelné předměty pro školní rok 2020–2021

V období od 20. dubna 2020 do 30. dubna 2020 proběhne I. kolo volby volitelných předmětů na vyšším stupni gymnázia, a to elektronicky v systému Bakaláři.  Ačkoliv se použitý modul systému Bakaláři jmenuje Ankety, nejde o nezávazný průzkum, nýbrž o závazné přihlášení na volitelný předmět. Předměty, o něž bude malý zájem, budou po skončení I. kola z nabídky vyřazeny. Ve II. kole (v druhé polovině května) si žáci, pokud se jich to týká, zvolí jiné předměty místo předmětů vyřazených.

Volba do 2.A, 2.B a sexty: Zvolte si základní zaměření svého studia. V katalogu volitelných předmětů si prostudujte charakteristiky nabízených zaměření (od s. 13) a úvodní pokyny (s. 7—10). Poté si v SIS Bakaláři zvolte právě jedno zaměření (seminář).

Volba do 3.A, 3.B, septimy: V katalogu volitelných předmětů si prostudujte charakteristiky nabízených předmětů a FAQ (od s. 17) a úvodní pokyny (s. 7—10). Poté si v systému Bakaláři zvolte právě dva volitelné předměty.

Volba do 4.A, 4.B, oktávy: Do 4.A a 4.B se volí právě tři volitelné předměty, do oktávy právě čtyři. Dva volitelné předměty pokračují z minulého ročníku, v Bakalářích je však nutné zvolit je znovu. Zbylé předměty zvolte z nabídky pro maturitní ročník.

Volba do 5.N: Zvolte si jeden dvouletý seminář. Musí to být buď seminář z fyziky, nebo seminář z biologie. Oba semináře budou určeny výhradně pro žáky 5.N. Zvolte si libovolně z nabídky druhý seminář; volba je závazná na rok. Jako druhý lze volit i zbývající ze dvou seminářů určených pro 5.N (seminář z biologie, seminář z fyziky). Volbu proveďte v systému Bakaláři.

Problémy a otázky: Při nejasnostech ohledně obsahu předmětu se obraťte na uvedeného vyučujícího nebo garanta předmětu. Pokud budete mít podezření, že v nabídce chybí předmět, který by tam dle katalogu měl být, kontaktujte zástupce ředitele (technickou chybu nelze vyloučit). Při potížích s přihlášením do Bakalářů napište Vítězslavu Pěničkovi.

Oprava: Na s. 49 v tabulce v předposledním řádku má být: německý/francouzský/ruský/španělský jazyk, analogicky v posledním sloupci je třeba doplnit názvy konverzací.

 

Odpovědi na další aktuální otázky žáků

 

 

Rubrika »Aktuality«

Jan Voženílek

Archiv všech aktualit