Informace pro veřejnost podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 1. Základní informace:
 • Adresa školy: Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec 11
 • Telefon: 482 429 841, 482 710 077
 • Fax: 485 103 880
 • E-mail: sekretariat@gfxs.cz
 • Právní forma: příspěvková organizace
 • IČ: 46748016
 • Zřizovatel: Liberecký kraj
II. Ředitel školy: Mgr. Václav Ulvr

Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby. Pravomoci a působnost ředitele jsou vymezeny zákonem č. 561/2004, §164 - §166

Ředitel rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

 • přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku a povolení individuálního vzdělávacího plánu
 • přijetí ke vzdělávání ve střední škole
 • přestup, změna oboru vzdělávání a přerušení vzdělávání
 • opakování ročníku po splnění povinné školní doc
 • podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy
 • uznání dosaženého vzdělání
Proti rozhodnutím ředitele je přípustné odvolání ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, v souladu se zákony č.500/2004 Sb., správní řád, a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy, v případě rozhodnutí o přijetí čí nepřijetí ke studiu do 8 dnů, v ostatních případech do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.
Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitel školy při výkonu své působnosti řídí: Základní zákonnou normou pro poskytování informací je Listina základních práv a svobod, čl.17, odst. 1, 2, 4 a 5, dále zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Rozsah působnosti školy je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád, vyhláškou č. 671/2004 Sb., o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, vyhláškou č. 177/2009 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, vyhláškou č. 13/2004 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, atd.

III. Žádosti o poskytnutí informací

přijímá Mgr. Jana Suchomelová

 • tel.: 482 429 842
 • fax: 485 103 880
 • e-mail: sekretariat@gfxs.cz

Sazebník úhrad za poskytování informací.
V souladu s platným zněním zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, §17, hrazení nákladů, je stanoven následující sazebník úhrad za poskytnutí informací:

mzdové náklady 60,- Kč za každou započatou půlhodinu
materiálové náklady 2,- Kč za každou stranu pořízené fotokopie nebo tisku
nosiče 40,- za CD/DVD ROM s informacemi
doručovací náklady podle platného ceníku České pošty a.s.

 1. Výroční zpráva je k nahlédnutí na sekretariátě školy a na internetové adrese: www.gfxs.cz/dokumenty

Mgr. Marcela Danajovičová, zástupkyně ředitele školy
V Liberci dne 1. 2. 2013