Školní jídelna

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

platný od 25. 5. 2018


Provozovatel: UNIVERSAL - zařízení školního stravování s. r. o.
Adresa: Na Skřivanech 926, 460 15 Liberec – Starý Harcov
IČ: 25427954
DIČ: CZ25427954
Číslo účtu: 4200203855/6800
Telefon: 483 034 802
E-mail: jidelnagfxs@errest.cz
vedoucí školní jídelny: Kotyza Roman

1. Předmět provozu ŠJ

Školní jídelna (dále jen ŠJ) slouží ke stravování žáků gymnázia a pracovníků gymnázia. Provoz ŠJ se řídí Vyhláškou č. 107/2005 o školním stravování a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin. Školní stravování se řídí výživovými normami. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři vedoucího školní jídelny.

2. Provozní doba ŠJ

Výdejní doba pro žáky a zaměstnance gymnázia           11.30 - 14.30 hodin
Výdejní doba do jídlonosičů                                         11.00 - 11.30 hodin

3. Zásady stravování

Strávník má nárok na oběd jen v případě, že je tento řádně v termínu objednán a finančně uhrazen. Nesnědené jídlo musí strávník vrátit společně s použitým nádobím na určené místo.
Strava se mimo jídelnu nevydává. Výdej oběda do jídlonosičů je možný pouze v případě, že jde o jídlo pro nemocného žáka, pokud již nelze stravu odhlásit. Do skleněných nádob se strava nevydává.

4. Výše stravného

Výše stravného je určena podle věku strávníků, kterého dosáhnou v období jednoho školního roku tj.od 1.9. do 31.8. Zaměstnanci gymnázia tvoří samostatnou skupinu strávníků.

a)    Strávníci 11–14 let             30 Kč
b)    Strávníci 15 a více let        31 Kč
c)    Zaměstnanci gymnázia       59 Kč
Výše stravného může být měněna na základě změn cen potravin a nebo změn DPH.

5. Objednávání a odhlašování jídel

a)    Žák musí být přihlášen ke školnímu stravování. Formulář přihlášky naleznete zde.
b)    Jídelní lístek bude vyvěšen ve školní jídelně, v objednávkovém terminálu nebo na internetových stránkách www.strava.cz (číslo zařízení 2204 – toto je kód pro vstup) nejpozději ve středu na následující týden. Vstup do systému je popsán v bodě 7b.
c)    Každý strávník bude mít po zaplacení automaticky zajištěn oběd číslo 1, výběr jídla č. 2 příp. č. 3 lze provést po uveřejnění jídelního lístku, nejpozději do 10 hodin den předem a to na objednávkovém terminálu, kde je nutné použít kartu, na kterou chodí strávník na obědy ve školní jídelně, nebo na výše uvedených webových stránkách s použitím přístupového hesla strávníka.
d)    Odhlášení objednaného jídla je možné nejpozději den předem do 10 hodin na objednávkovém terminálu nebo na internetových stránkách.
e)    V případě náhlého onemocnění strávníka je možnost odhlášení ještě v den výdeje a to do 7 hodin ráno. V tomto výjimečném případě lze provést odhlášení telefonicky na telefonním čísle 483 034 802 nebo  e-mailem jidelnagfxs@errest.cz. Pro nemocné studenty je povoleno odebírání obědů pouze první den nemoci, ostatní obědy si musí odhlásit a nebo při odběru jim bude účtována plná cena (59 Kč) (viz Vyhláška o stravování).

6. Placení stravného

Placení stravného se provádí:
a)    V hotovosti a je vybíráno poslední tři pracovní dny v měsíci na měsíc následující v kantýně (v prostorách školní jídelny), vyúčtování se provádí  průběžně (při placení na následující měsíc) a na konci června.

b)    Bezhotovostně – převodním nebo trvalým příkazem k úhradě (viz Přihláška ke stravování):
číslo účtu (Universal)     částka          variabilní symbol       konstant. symbol
4200203855/6800           700,-       evidenční č. strávníka            0008
Na (trvalý) příkaz k úhradě žádáme o uvedení jména strávníka do kolonky sdělení pro příjemce. Poukázaná částka 700,- Kč je záloha na průměrný počet dní v měsíci. Datum splatnosti je nejpozději 23. den v daném měsíci na měsíc následující. Poslední platbu na školní rok 2017/2018 je nutné provést do 23. 5. 2018. Po této platbě zrušte trvalý příkaz. Vyúčtování za školní rok 2017/2018 se bude provádět v červenci 2018 a případný přeplatek Vám bude poukázán na číslo účtu, ze kterého platby chodily. Z vrácené částky budou odečteny bankovní poplatky dle platného tarifu Sberbank. Částky nižší než 200 Kč se převádějí na následující školní rok, u maturantů se vyplácejí v hotovosti. Evidenční číslo sdělí žákovi třídní učitel nebo pracovnice, u které se platí obědy.

7. Stav konta

Každý strávník si může zjistit stav konta:
a)    denně na obrazovce objednávkového terminálu
b)    na www.strava.cz (číslo zařízení 2204). Pro vstup na webové stránky je nutné zadat jméno a příjmení uživatele s tečkou za jménem a zadat heslo, které je datum a měsíc Vašeho narození (např. 16.8. tak je heslo 1608). Toto heslo již máte přidělené a doporučujeme si ho při prvním vstupu změnit.

8. Doba prázdnin, případně mimořádné volno

V těchto dnech jsou žáci, případně zaměstnanci školy, automaticky odhlášeni.

9. Ochrana osobních údajů

Provozovatel (správce) je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje pro účely plnění smluvních a zákonných povinností správce vůči strávníkovi (subjektu údajů), a které jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi správcem a strávníkem.

Správce tímto v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

  • poskytnuté osobní údaje jsou a budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a Nařízením, na základě uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů je zájem strávníka o stravování ve školní jídelně, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
  • osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky (prostřednictvím počítačů a počítačových programů) v listinné i elektronické podobě přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále zpracovatelů na základě uzavřených smluv,
  • strávník, resp. jeho zákonný zástupce má právo kdykoliv požadovat od správce přístup k poskytnutým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, má právo požadovat informace, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením,
  • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy (zajištění školního stravování), nikoli na základě souhlasu se zpracováním,
  • osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smluvního vztahu (zajištění školního stravování) a po jeho skončení budou bezodkladně vymazány.

Osobní údaje jsou shromažďovány v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu (školního stravování) a zpracovávány pouze v souladu s tímto účelem, k němuž byly shromážděny.

Více informací o právech subjektů údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276) nebo u vedoucí školní jídelny.

V Liberci dne 25.5. 2018

Kotyza Roman, vedoucí školní jídelny