Koronavirus (Covid-19)

Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID – 19

Obecné informace a doporučení

 • Škola v rámci své kompetence zajišťuje např. dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby atp.
 • Škola zahájí svoji činnost ve školním roce 2020/2021 v plném rozsahu.
 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nejsou stanovena závazná pravidla pro vstup žáků do školy.
 • Nejsou stanovena plošná omezení počtu žáků ve třídách a studijních skupinách.
 • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou vstoupit do školy.
 • Přítomnost zákonných zástupců žáků a dalších osob v budově školy je minimalizován.
 • U žáků nižšího gymnázia je vyučování soustředěno převážně do jedné místnosti.

 

Hygienická pravidla a standard úklidu

 

 • U vstupu do budovy, v každé učebně, v jídelně a tělocvičnách jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou.
 • Každý žák si po příchodu do školy umyje ruce teplou vodou.
 • Větrání tříd je zajištěno o přestávkách i během vyučovacích hodin.
 • Větrání prostoru šaten je prováděno průběžně.
 • Osoušení rukou je zajištěno papírovými ručníky na jedno použití, případně osoušeči.
 • Je kladen důraz na desinfekci předmětů, které používá více lidí.
 • Škola je vybavena dostatečným množstvím dezinfekčních prostředků, bezkontaktním teploměrem a přiměřeným počtem roušek pro žáky a zaměstnance školy s podezřením na covid – 19.

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy COVID - 19

 • Škola je povinna zajistit oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních žáků, a zajistit nad ním dohled zletilé osoby.
 • Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění.
 • Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka a není přítomen zákonný zástupce – telefonicky je zákonný zástupce informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka a odchodu ze školy. V případě, že toto není možné, postupuje škola dle následujícího bodu.
 • Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti ve škole – dojde k poskytnutí roušky a umístění žáka do předem připravené samostatné místnosti.
 • Škola informuje zákonné zástupce resp. zletilého žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře
 • Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění, neprodleně školu opustí s použitím roušky .
 • Žák může po nemoci nastoupit do školy na základě prohlášení zákonného zástupce, že žák netrpí infekčním onemocněním. Prohlášení je součástí omluvenky.
 • Žákovi příp. zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li prohlášením, že netrpí infekční nemocí.

Výskyt onemocnění COVID 19 u žáka školy

 • Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS a sdělí škole další pokyny.
 • Škola informuje o vzniklé situaci a následných opatřeních v provozu školy, která jsou stanovena KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání zletilé žáky, zákonné zástupce nezletilých a svého zřizovatele.
 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je osobní přítomnost ve škole znemožněna více než polovině dětí jedné třídy.
 • Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.