Pravidla nominací na ceny Gyta

Základní pravidla
Nominovat na ceny GYTA může kdokoli.
Nominováni mohou být jednotlivci i skupiny. Nominace probíhá elektronicky na adrese http://www.gfxs.cz/ceny-gyta

Veřejné vyhlášení výsledků proběhne 27. 6. 2018 v PKO v Lidových Sadech.


Nominace jednotlivců
Nominovaný musí být ke dni nominace studentem nebo čerstvým absolventem Gymnázia F. X. Šaldy.

Nominace skupin
Skupina musí mít vedoucího a ten musí být schopen doložit seznam stálých členů skupiny.
Nominovaná skupina musí splňovat alespoň jedno z kritérií:
•    skupina je organizovaná pod záštitou Gymnázia F. X. Šaldy,
•    alespoň jednu polovinu stálých členů skupiny tvoří lidé, kteří jsou ke dni nominace skupiny studenty Gymnázia F. X. Šaldy nebo absolventy Gymnázia F. X. Šaldy.

Podmínky nominací
Nominovat lze za mimořádné úspěchy, popř. zásluhy v jedné ze čtyř výše uvedených kategorií za období aktuálního školního roku.
Nominuje se především za úspěchy spojené se školním prostředím, např.:
•    soutěže v jednotlivých předmětech,
•    umělecké úspěchy jednotlivců nebo skupin, které jsou organizovány pod záštitou gymnázia,
•    úspěchy školních kroužků,
•    výborné sportovní výsledky na školních sportovních akcích,
•    mimořádné lidské činy a zásluhy v rámci veškerého života školy.
Dále lze nominovat za mimořádné mimoškolní úspěchy, např.:
•    účast na projektech různých vědeckých společností,
•    umělecké úspěchy v rámci soutěží v uměleckých školách, úspěchy hudebních seskupení nebo divadelních skupin,
•    významné sportovní úspěchy mimo školní sportovní soutěže,
•    za mimořádný lidský čin nebo zásluhu v rámci mimoškolního života.

Forma nominací
Nominace musí obsahovat:
•    kategorii: vědec, umělec, sportovec nebo osobnost
•    celé jméno nominovaného žáka a třídu, ze které pochází (u skupin je třeba tyto údaje uvést u každého člena skupiny)
•    úspěchy, činy, zásluhy apod., za které je žák nominován, v podrobném popisu, tj.:
•    celý název soutěže, projektu popř. jiné akce
•    základní charakteristiku této soutěže, projektu nebo akce
•    umístění v této soutěži, tomto projektu nebo v této akci i další možné doplnění, např. další postup, plány další práce na projektu apod.   
•    u mimořádných činů nebo zásluh je nutný jejich popis

(Např.:
kategorie vědec - Jan Skočdopole, septima
Mezinárodní přírodovědný projekt „Chraňme si svůj společný svět“ pod záštitou Mezinárodní společnosti „Our World“.
Jedná se mezinárodní projekt, jehož cílem bylo zpracování konkrétního úkolu, prezentace výsledků a vypracování informační brožurky. V sekci „ Jsme schopni třídit odpad?“ – 1. místo a účast na mezinárodní přehlídce)