Pravidla pro psaní seminárních prací

Části seminární práce

 1. PŘEDNÍ ČÁST
  1. Titulní strana
  2. Obsah práce
  3. Seznam zkratek a symbolů
 2. JÁDRO PRÁCE
  1. Úvod
  2. Rozvedení seminárního úkolu po kapitolách
  3. Závěr
  4. Seznam použité literatury v abecedním uspořádání podle autorů
 3. PŘÍLOHY

Obsah

Uvádí se v něm názvy (příp. čísla) kapitol a strany, na kterých kapitoly začínají. Je na samostatné straně. Na počítači lze v textovém editoru získat obsah automaticky, pokud při psaní používáte styly, především styl NADPIS

Samotná práce

Úvod

slouží pro objasnění a zdůvodnění výběru daného tématu

Kapitoly (popř. podkapitoly)

v nich je postupně problém zpracováván. Následují za sebou v logickém sledu a musí být vymezeny v souvislosti s daným problémem.

Závěr

Shrnuje nejdůležitější výsledky práce obsažené v textu.

Jádro práce – hlavní text

 • Formální úprava jednotná ve všech kapitolách
 • Ilustrace a tabulky se obvykle umísťují do textu (do příloh se zařazují obrázky, tabulky, výpočty, které souvisejí s hlavním tématem jen okrajově)
 • Používáme citáty, parafráze, výtahy – jejich zdroje musíme zařadit do seznamu bibliografických citací

Technické náležitosti textu

 • Píše se jednostranně na papír formátu A4
 • Levý a pravý okraj stránky 3 cm
 • Řádkování v seminárních pracích 1 nebo 1,5
 • Záhlaví a zápatí 1,9 cm od horního, resp. dolního okraje papíru
 • Velikost písma 11-12 typografických bodů
 • Font písma patkový (např. Times New Roman)
 • Zarovnání odstavců do bloku

Číslování kapitol

 • Kapitoly se číslují podle mezinárodní normy ISO 2145 Documentation – Numbering of division and subdivision in written documents (popis v angličtině)
 • Na číslování se v hlavním textu používají jen arabské číslice
 • Na druhé a dalších úrovních se oddělují tečkou
 • Úvod se buď nečísluje nebo má číslo 0
 • Příklad:
  • 1 Skloňování správně
  • 2 Skloňování nesprávně
  • 2.1 Skloňování substantiv správně
  • 2.2 Skloňování substantiv nesprávně

Obrazový materiál a symboly

Ilustrace

 • Jsou obrázky obsahující
  • Grafy
  • Diagramy
  • Nákresy
  • Fotografie
  • Schémata
 • Číslujeme je průběžně v celé práci (př.: obrázek 1)
 • Každý obrázek má svůj název umístěný pod obrázkem
  (př.: Obrázek 2 - Graf růstu nákladů ve firmě Omnia v letech 1995-2000)
 • Zařazujeme je bezprostředně za text, v němž jsou zmiňovány

Tabulky

 • Číslujeme např.: Tabulka 1 nebo Tab. 1
 • Název tabulky umístíme nad tabulku
 • Zřetelně označíme údaje v řádcích a sloupcích tabulky, např.: množství / kg

Matematické, fyzikální a chemické symboly

Znaky, symboly a zkratky

Celková typografická úprava

Řídí se normou ČSN 01 6910 (zde výtah z normy - soubor RTF, 100 kB)

Bibliografické citace

 • Bibliografická citace je souhrn údajů o citované publikaci nebo její části, umožňující její identifikaci
 • Odkaz na citaci je odvolání v textu na citaci uvedenou na jiném místě (pod čarou nebo v seznamu literatury na konci práce)
 • Citace se řídí normou ČSN ISO 690 a v případě elektronických pramenů ČSN ISO 690-2
 • Pro generování citacních záznamu doporučujeme pouzívat Generátor citací dostupný na http://www.citace.com/

Zkrácená citace jednosvazkového díla

Obsahuje minimální údaje zcela nezbytné k identifikaci publikace:

 • příjmení a jméno autora
 • název publikace
 • pořadí vydání (pokud lze zjistit)
 • místo vydání
 • rok vydání
 • Příklady:
  • WOLDMAN, N.E.: Engineering alloys. 4. ed. New York 1962
  • HERMAN, J. - KUČERA, R. - ŠIMŠA, J.: Metody řešení matematických úloh. 2. vyd. Brno 1996

Citace článku v časopisu

Zkrácená citace obsahuje:

 • příjmení a jméno autora (autorů)
 • název časopisu
 • ročník (svazek)
 • rok vydání
 • číslo (jen v případě, není-li ročník číslován průběžně)
 • první stránka článku
 • Příklad:
  • HOSPODSKÝ, A. aj, Pokroky matematiky 23, 1968, s. 12

Elektronické zdroje (WWW a jiná multimedia)

 • Citace se řídí doplňkem normy ČSN ISO 690-2.
 • příklad:
  • Profile Canada [CD-ROM]. Toronto → Micromedia, 1993
  • Chip [online]. Praha : Vogel Publishing, 1999- [cit. 15. ledna 2002]. Měsíčník. Dostupné na WWW:< http://www2.chip.cz/3/>.

Normy a zákony související:

1. ČSN ISO 690 Dokumentace. Bibliografické citace : obsah, forma, struktura.
2. ČSN ISO 690-2 Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části
3. ČSN 01 0195 Bibliografický záznam
4. ČSN ISO 4. Informace a dokumentace. Pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů
5. Zákon č. 121/2000 Sb. Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
6. ČSN 01 0185. Transliterácia cyriliky.
7. ČSN 01 0196 Zkracování názvů časopisů a jiných periodik.
8. ČSN 01 0179 Zkratky normalizačních organizací a označování technických norem