Pravidla pro přístup do školní počítačové sítě

platná od 1. září 2012

1. Školní počítačová síť slouží ke vzdělávání a školní výuce, která má vždy přednost.

2. K práci na počítačích jsou ve škole určeny počítačové učebny P1, P2 a P3, laboratoř fyziky a počítače v německé žákovské knihovně (případně jiné počítače připojené ke školní počítačové síti). Počítače na chodbě u učebny P1 slouží k osobním činnostem žáků. Jejich povinností je dodržovat všechny zásady a pravidla školního řádu a provozu školní počítačové sítě. Zde se uplatňuje pravidlo z počítačových učeben o prioritě činností.

3. Používání vlastních zařízení (např. notebooků) je ve škole povoleno v době výuky jen s výslovným souhlasem vyučujícího, v době mimo výuku jen na vyhrazených místech (např. chodba u učebny P1 a atrium v hlavní budově). Připojení do počítačové sítě je povoleno jen pomocí WIFI. Uživatelé musí jednotlivá zařízení předem registrovat u správce sítě. Pravidla pro používání školní WIFI sitě a registraci k ní najdete níže.

4. Přístup do sítí (uživatelský účet) zřizuje vedení školy prostřednictvím správce sítě po dobu studia automaticky nebo na základě žádosti. Vedení školy si vyhrazuje právo žádost odmítnout, proti případnému odmítnutí žádosti se nelze odvolat. Používání školní počítačové sítě a sítě Internet mimo výuku je nutno chápat jako výsadu, nikoliv jako nárokovatelné právo.

5. Pravidla přístupu do sítí určuje vedení školy a má právo je kdykoliv pozměnit. Vedení školy má kdykoliv právo zrušit, pozastavit nebo omezit přístup žáka k sítím. Takové rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu odvolat. Škola si též z bezpečnostních důvodů vyhrazuje právo prohlížet a kontrolovat uživatelská konta, monitorovat práci uživatelů.

6. V sítích je povoleno pracovat pouze pod přiděleným jménem (je zakázána jakákoliv forma půjčování účtu nebo sdílení účtu více osobami). Uživatel je plně zodpovědný za veškeré aktivity, které budou pod jeho jménem provedeny. Proto je každý povinen svůj uživatelský účet chránit heslem a toto heslo udržovat v tajnosti. Platnost hesla je nastavena na 365 dní a z tohoto důvodu je potřeba se v září přihlásit do počítače ve škole (v některé počítačové učebně, na chodbě v budově K nebo v německé knihovně) a heslo si obnovit popř. změnit. Po skončení práce se musí uživatel odhlásit ze systému.
Na aktuálnosti hesla závisí také funkčnost systému Moodle.

7. V sítích je zakázáno provádět takové aktivity, které jsou v rozporu se zákony ČR nebo s mezinárodními právy a úmluvami. Je zakázáno jakkoliv manipulovat (prohlížet / stahovat / rozšiřovat / uchovávat) s erotickými a pornografickými materiály, nelegálním softwarem a s materiály, jejichž použitím by mohlo dojít k mravní újmě či trestnému činu (zejména materiály k tvorbě virů, k přípravě výbušnin ap.). Materiálem se rozumí text, obrázky, animace, zvuky, videa, jejich zdrojové tvary nebo jejich části.

8. Je zakázáno také publikování a rozšiřování materiálů podněcujících rasovou či národnostní nesnášenlivost, propagujících násilí, vzbuzujících odpor nebo působících újmu jiným osobám. Za porušení tohoto a prvního pravidla se považuje i pokus o jeho porušení.

9. Je zakázáno bez předchozí dohody se správci instalovat a používat vlastní software. Je zakázáno přetěžovat zdroje školní sítě. Uživatel nesmí poškodit společně sdílený software, data ostatních uživatelů, ani hardwarové vybavení učeben.

10. Dále je zakázáno pokoušet se obcházet jakýmkoliv způsobem systém ověřování platnosti hesla, stejně jako je zakázáno pokoušet se jakýmkoliv způsobem získat cizí hesla, je zakázáno používat programy, které monitorují práci ostatních uživatelů.

11. Problémy s používáním počítače hlaste vyučujícímu nebo správcům sítě. Pokud možno k tomu používejte elektronickou poštu, v případě závažnějších problémů se na správce obraťte osobně. Komentáře a připomínky sdělte laskavě správcům systému. Další informace je možno získat na adrese http://www.gfxs.cz.

Mgr. Václav Ulvr
ředitel gymnázia

Provozní řád počítačových učeben (P1, P2, P3)

1. Učebny slouží pro práci na počítačích během vyučování, případně v době mimo vyučování.

2. Provoz v učebnách během vyučování:

  1. Do místnosti vstupují žáci pouze za doprovodu vyučujícího a s ním také učebnu opouštějí.
  2. Žáci zapínají a vypínají počítače pouze na pokyn vyučujícího. Stejně tak používají software.
  3. V době výuky je možné domluvit si s vyučujícími práci na volných počítačích. V průběhu vyučování nerušit. Vstup jen na začátku celého bloku vyučování (např. dvouhodiny).

3. Provoz v učebnách mimo vyučování:
Je-li v učebně volno, smí do učebny žáci jen v přítomnosti pověřených osob, kterým musí hlásit svůj příchod i odchod z místnosti. O přístupu do učebny rozhoduje pověřená osoba. Během své práce jsou žáci povinni dbát pokynů pověřené osoby.

4. Přístup do učebny mimo vyučování je řízen nejen pravidlem, kdo dřív přijde, ale záleží též na tom, co žák v učebně dělá či hodlá dělat. Proto byla vypracována následující stupnice “užitečnosti” činností v tomto pořadí:

  1. Práce pod dohledem učitele.
  2. Tvorba maturitních a seminárních prací
  3. Práce na školních projektech
  4. Práce s kancelářskými aplikacemi nebo plnění studijních povinností
  5. Tvorba vlastních WWW stránek a programování
  6. Internet – účelné hledání informací, pošta
  7. Hraní her je zakázáno

5. Žákům je zakázáno užívat pomůcky a zařízení učebny bez svolení vyučujícího, poškozovat vybavení učebny, vnášet do učebny a konzumovat jídlo a pití a provádět činnosti nesouvisející s prací na počítačích. Nesmí rušit při práci ostatní. Je zakázáno bez svolení vyučujícího připojovat k počítačům externí zařízení.

6. Žáci jsou povinni řídit se předpisy bezpečnosti práce, být seznámeni s pravidly pro přístup do školní počítačové sítě a sítě Internet, dále jsou povinni chránit majetek školy před poškozením a hlásit vyučujícím každou závadu či poškození. V případě úmyslného poškození je viník povinen nahradit vzniklou škodu. Je zakázáno kreslení po monitorech a klávesnicích, odpojování myší nebo ničení diskových mechanik.

7. Při odchodu jsou všichni povinni se regulérně odhlásit ze sítě, popř. vypnout počítače a monitory, srovnat židle a zavřít okna.

8. V případě výuky jiných předmětů bez použití počítačů je zakázáno manipulovat s počítači (vč. klávesnic a myší), na pracovních stolech je dostatek místa. V žádném případě není dovoleno počítače pouze vypínat a zapínat.

3. září 2012

Mgr. Vítězslav Pěnička
správce učeben