Přijímací řízení

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019–2020

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle Vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání č. 353/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení, vypisuje ředitel gymnázia Mgr. Václav Ulvr kritéria přijímacího řízení pro jednotlivé vzdělávávací obory takto:

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (šestileté studium)

79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytvoří pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů.

Přijat může být pouze uchazeč, který úspěšně dokončil příslušný ročník základní školy, nebo odpovídající ročník víceletého gymnázia.