Přijímací řízení

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

V souladu s ustanovením § 60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy Mgr. Václav Ulvr přijímací řízení ke studiu na Gymnáziu F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace, ve školním roce 2020/2021 v oborech vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium, 79-41-K/81 Gymnázium a 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium.

Pozvánky k jednotné přijímací zkoušce

Pozvánky byly odeslány poštovní doručovací službou.

čtyřleté studium – dne 22. 5. 2020

šestileté studium – dne 25. 5. 2020

osmileté studium – dne 25. 5. 2020

Bezpečnostní a hygienická pravidla pro konání přijímací zkoušky

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

V případě, že uchazeč nepředloží podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a neexistuje žádná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímací zkoušky dodat, nemůže být do budovy k vykonání zkoušky vpuštěn. Pokud poté dodá do tří dnů písemnou omluvu řediteli školy, může být zařazen na náhradní termín konání přijímací zkoušky.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitel školy Mgr. Václav Ulvr jednotná kritéria přijímání pro jednotlivé vzdělávávací obory takto:

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) - denní forma vzdělávání

79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (šestileté studium) - denní forma vzdělávání

79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) - denní forma vzdělávání

Přijat může být pouze uchazeč, který úspěšně dokončil příslušný ročník základní školy, nebo odpovídající ročník víceletého gymnázia. Vysvědčení z posledního ročníku se předkládá škole při zahájení vzdělávání na střední škole.

Uchazeči budou konat pouze jednotnou přijímací zkoušku. Na Gymnáziu F. X. Šaldy budou konat JPZ pouze ti uchazeči, kteří na své přihlášce uvedli tuto školu jako první v pořadí.

Jednotná přijímací zkouška má formu písemných testů  a ověřuje osvojení přiměřeného obsahu učiva ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace stanoveného RVP ZV. Testy připravuje a hodnotí CERMAT.

Termíny přijímacích zkoušek

Řádný termín:

čtyřleté gymnázium – 8. června 2020
šestileté a osmileté gymnázium – 9. června 2020

Náhradní termín:

pro všechny obory – 23. června 2020

Přijímání osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR.

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přijímací zkouška z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytvoří pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

Ředitel školy uzpůsobí podmínky pro konání jednotné přijímací zkoušky uchazeči se SVP podle vyjádření školského poradenského zařízení o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky, které uchazeč doloží k přihlášce.