Přijímací řízení

Aktuální informace

Opatření obecné povahy MŠMT č. j.: MSMT-4337/2021-8 z 7. května 2021

Uchazeč, který měl konat oba termíny JPZ na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny JPZ, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vzdnikne.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

V souladu s ustanovením § 60 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel Gymnázia F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace, Mgr. Václav Ulvr první kolo přijímacího řízení do prvních ročníků oborů vzdělávání 79-41-K/41 Gymnázium, 79-41-K/81 Gymnázium a 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium, denní formy.

Součástí přijímacího řízení bude Jednotná přijímací zkouška, kterou připravuje a hodnotí Cermat. Zkouška se koná formou dvou písemných testů a ověřuje osvojení přiměřeného obsahu učiva ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace stanoveného RVP ZV. (Více na www.cermat.cz.)

Věnujte pozornost mimořádným opatřením, ktrerá se věnují podmínkám pro vpuštění uchazeče k přijímacím zkouškám, testování a ochraně dýchacích cest.

Požadavky k jednotné přijímací zkoušce

Časový rozvrh konání jednotné přijímací zkoušky

Podmínky přijetí ke vzdělávání

Přijat může být pouze uchazeč, který úspěšně dokončil příslušný ročník základní školy, nebo odpovídající ročník víceletého gymnázia. Vysvědčení z posledního ročníku se předkládá škole při zahájení vzdělávání na střední škole.

Zletilý uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí do 1. 3. 2021 podat správně vyplněnou přihlášku ke studiu. Formulář ke stažení

Kritéria přijímacího řízení do prvních ročníků školního roku 2021/2022

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitel školy Mgr. Václav Ulvr jednotná kritéria přijímání pro jednotlivé vzdělávávací obory takto:

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) - denní forma vzdělávání

79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (šestileté studium) - denní forma vzdělávání

79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) - denní forma vzdělávání

Termíny přijímacích zkoušek

Řádný termín:

  • čtyřleté gymnázium – 3. a 4. května 2021
  • šestileté a osmileté gymnázium – 5. a 6. května 2021

Náhradní termín:

  • pro všechny obory – 2. a 3. června 2021

Přijímání osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR.

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přijímací zkouška z českého jazyka a literatury. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky osob, které nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytvoří pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

Ředitel školy uzpůsobí podmínky pro konání jednotné přijímací zkoušky uchazeči se SVP podle doporučení školského poradenského zařízení o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky, které uchazeč doloží k přihlášce.