Přírodních věd se nebojíme

Loga ESF MSMT OPVK LK

Projekt je zaměřen na samostatnou, praktickou práci žáků jak ve školních laboratořích, tak i mimo školu, ve vybraných přírodních lokalitách, a to především v Libereckém kraji. Při zadání praktického úkolu se využívají moderní technologie, např. MBL (počítačem řízené laboratoře) či multimediální a informační technologie; stranou však nezůstává ani nácvik manuálních dovedností potřebných pro práci technika či přírodovědce.
Projekt nabízí žákům inovativní technologie, nové pomůcky i atraktivní témata ke zvýšení zájmu o přírodní a technické vědy. Témata prací jsou navržena tak, aby vhodně ukazovala na aplikace teoretických poznatků v praxi.

CVIČENÍ Z PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

Praktická cvičení z přírodovědných předmětů v laboratoři

Cvičení jsou připravena tak, aby studenty vedla k samostatné praktické práci. Tempo a způsob práce si určují studenti. Do přípravy praktických cvičení, jejich realizace i zpracování jejich výsledků jsou podstatně zapojeny moderní pomůcky, nové technologie (či jejich modely) a ICT. Pro vyučovací předměty oblasti „Člověk a příroda“ bude zpracováno celkem 30 dvouhodinových praktických cvičení.

VÝJEZDOVÉ SEMINÁŘE

Praktická cvičení z přírodovědných předmětů v terénu

Cvičení v terénu umožňují některé aktivity, které z prostorových či časových důvodů nemohou být zařazeny do výuky v budově školy. Ve fyzikální části projektu je zařazena praktická výuka astronomie (vč. praktického pozorování noční oblohy v přírodě), výuka meteorologie s přesahem k ekologické výchově a praktikum GPS systémů, v biologicko-chemické části je věnována pozornost průzkumu ekosystémů s důrazem na zjištění biodiverzity organismů, zhodnocení ekologických parametrů prostředí a následná detekce ekologických zátěží.

NOVÉ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Nabídka inovovaných volitelných předmětů – řízená motivace pro další studium technických a přírodovědných oborů

První možnou volbou je jednoletý seminář v tercii fyzika a technika hrou. Využívá věkem podmíněnou tvořivost a zvídavost žáků, snahu přijít věcem na kloub. Boří mýtus o nudné školní fyzice, ve které jde jen o biflování vzorců a pouček. Nabízí porozumění řadě zařízení známých z běžného života i z médií. Další možností je ve druhém ročníku, resp. sextě seminář aplikovaná matematika, který nabízí řešení praktických a problémových úloh ve středoškolské fyzice a chemii. Na aktuální potřeby odpovídá předmět ekologie v praxi, jehož cílem je poskytnout studentům v oblasti ekologie podstatně hlubší znalosti než pouhá „mediální hesla“. Podstatnou částí semináře je praktické pozorování v různých ekosystémech.

Rozpočet projektu: 3 910 267,48 Kč