Školská rada

Mgr. Tomáš Minster (předseda, zástupce za pedagogický sbor)
Mgr. Adam Lysičan (zástupce za pedagogický sbor)
Ing. Martin Pěnčík (zástupce za zletilé studenty a zákonné zástupce)
Ing. Ludmila Hlavešová (zástupce za zletilé studenty a zákonné zástupce)
Mgr. Martin Půta (zástupce za zřizovatele)
Ing. Ondřej Červinka  (zástupce za zřizovatele)

Formulář - nominace kandidáta do školské rady

Výňatek z volebního řádu

Školská rada bude na Gymnáziu F. X. Šaldy ustavena podle zákona č. 561/2005 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. Podle § 168 tohoto zákona se školská rada vyjadřuje k návrhům školských vzdělávacích programů, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, schvaluje pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.

Volební řád pro volby do školských rad na základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Libereckým krajem vydala Rada Libereckého kraje.