Typy studia

INFORMACE O ČTYŘLETÉM STUDIU
79-41-K/41 – Gymnázium

Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci významně upravuje svůj vzdělávací program pro čtyřleté studium.

Leták s podrobnými informacemi včetně učebního plánu ke stažení.

Počet přijímaných žáků pro školní rok 2019–2020:
V 1. ročníku otevíráme dvě třídy a celkem přijímáme maximálně 60 žáků.

Vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci.
Základní předměty: český jazyk a literatura, cizí jazyky, společenské vědy, dějepis, geografie, matematika, fyzika, chemie, biologie, informatika, hudba, umění a výtvarná komunikace, tělesná výchova.
Volba cizích jazyků:
Od prvního ročníku mají žáci dva povinné cizí jazyky. Anglický jazyk je povinný pro všechny a jako druhý cizí jazyk si mohou zvolit němčinu nebo francouzštinu. Od druhého ročníku si žáci mohou v rámci volitelných předmětů zvolit studium třetího cizího jazyka, volí si mezi ruštinou a španělštinou.
V angličtině a němčině umožňujeme na začátku 1. ročníku zařazení do skupiny podle úrovně znalostí těchto cizích jazyků, žáci mohou tedy plynule pokračovat ve studiu toho cizího jazyka, který měli na ZŠ.

INFORMACE O ŠESTILETÉM DVOJJAZYČNÉM STUDIU
79-43-K/61 – Dvojjazyčné gymnázium

- výuka vybraných předmětů v německém jazyce

Leták s podrobnými informacemi ke stažení (pro žáky ze 7. třídy ZŠ nebo odpovídajícího ročníku VG).

Učební plán šestiletého studia

Počet přijímaných žáků pro školní rok 2019–2020:
maximálně 30 žáků ze 7. třídy ZŠ nebo odpovídajícího ročníku VG
Učební plán:
Studium je šestileté. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu dvojjazyčného gymnázia. V 1. a 2. ročníku je vyučovacím jazykem čeština a do učebního plánu je zařazena intenzívní výuka němčiny jako cizího jazyka, tj. v 1. ročníku 9 a ve 2. ročníku 8 hodin týdně. Tak jsou vytvořeny předpoklady pro to, aby od 3. ročníku mohla být zařazena výuka matematiky a zeměpisu v německém jazyce. V dějepise je od 3. ročníku vyučovacím jazykem jak němčina, tak i čeština. Předmět německý jazyk je od 3. ročníku vyučován podle osnov jako mateřský jazyk. V ostatních předmětech je vyučovacím jazykem čeština. Do učebního plánu je zařazen i druhý cizí jazyk, angličtina, a od 5. ročníku dva volitelné předměty.
Učitelé:
Němčinu a odborné předměty, ve kterých je vyučovacím jazykem němčina, vyučují kvalifikovaní učitelé z Německa.
Učebnice:
Učebnice pro předměty vyučované v němčině dostávají žáci ve škole zdarma (poskytuje je německá strana a studentům jsou zapůjčovány), učebnice na předměty vyučované v češtině si žáci od 3. ročníku zajišťují sami.
Maturita:
Úspěšní maturanti obdrží dvě vysvědčení – české a německé – a mají možnost hlásit se na vysoké školy jak v České republice, tak i v Německu.
Vysoké školy:
Na vysokých školách v České republice konají naši maturanti přijímací zkoušky jako ostatní absolventi českých gymnázií. Podle zkušeností s přijímáním absolventů tohoto typu studia na české vysoké školy můžeme konstatovat, že byli úspěšní. Na vysoké školy v Německu se přijímací zkoušky nekonají. Hlavním kritériem pro přijetí je úspěšně složená maturita.
Cíle:
Studium na našem gymnáziu ve třídě s výukou vybraných předmětů v jazyce německém je náročné. Jeho cílem je výborná znalost tohoto cizího jazyka a schopnost používat němčiny nejen na úrovni společenské konverzace, ale také jako jazyka odborného. Studenti by měli dospět téměř k dvojjazyčnosti, což našim absolventům značně rozšíří možnosti jejich profesního uplatnění, a to i u mezinárodních institucí.
Rozšířený program:
Doplněním výuky jsou týdenní výměnné pobyty žáků v německy mluvících zemích. Navázali jsme spolupráci s několika gymnázii v Německu – ve Wiesentheidu, Hannoveru a v Aachen. Gymnázium ve Wiesentheidu, které má k dispozici internát, poskytuje každoročně stipendium pro jednoho našeho studenta na jeden školní rok. Podle možností zajišťujeme pro naše studenty i kratší studijní pobyty na dalších gymnáziích
v Německu.
Ubytování a stravování:
Obědy jsou zajištěny v jídelně v budově školy. Mimoliberečtí studenti mají možnost ubytování v Domově mládeže.

INFORMACE O OSMILETÉM STUDIU
79-41-K/81 Gymnázium

Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci významně upravuje svůj vzdělávací program pro osmileté studium.

Leták s podrobnými informacemi včetně učebního plánu ke stažení (pro žáky z 5. třídy ZŠ).

Počet přijímaných žáků pro školní rok 2019–2020:

Otevíráme jednu třídu a přijímáme maximálně 30 žáků z 5. třídy ZŠ.

Vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci.
Základní předměty: český jazyk, cizí jazyky, výchova
k občanství, dějepis, geografie, matematika, fyzika, chemie, biologie, informatika a výpočetní technika, hudební a výtvarná výchova, tělesná výchova.
Volba cizích jazyků:
V primě a sekundě mají žáci jeden povinný cizí jazyk – angličtinu. Od tercie si volí druhý cizí jazyk (němčinu nebo francouzštinu). Druhý cizí jazyk může být v primě a sekundě zařazen podle zájmu žáků jako nepovinný předmět. Od sexty si žáci mohou v rámci volitelných předmětů zvolit třetí cizí jazyk, volí mezi ruštinou a španělštinou.