Uchazeči

Aktuality

 • O přestávce mezi DT JPZ mohou uchazeči opustit budovu školy pouze v doprovodu zletilé osoby. Do školy pak budou uchazeči vpuštěni nejdříve 15 minut před zahájením administrace DT z ČJL.

 • Uchazečům o čtyřleté studium bude během přestávky mezi DT nabídnuta prohlídka školy (v homogenní skupině v doprovodu pověřené osoby).

 • Mimořádné opatření MZDR ke vpuštění uchazečů do školy k vykonání přijímacích zkoušek na SŠ, mimořádné opatření vlády k ochraně dýchacích cest.

 • Ve dnech 14. a 15. dubna 2021 byly odeslány pozvánky k přijímací zkoušce. Žádáme uchazeče, resp. zákonné zástupce uchazečů, aby v případě, že pozvánku v následujících dnech neobdrži, kontaktovali sekretariát školy (tel. 482 429 841).

Den otevřených dveří

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády České republiky je den otevřených dveří on-line zde na webu.

 

Studijní obory

Obor 79–41-K/81 Gymnázium
osmileté studium pro žáky z 5. třídy ZŠ, denní forma studia

Obor 79–41-K/41 Gymnázium
čtyřleté studium pro žáky z 9. třídy nebo odpovídajícího ročníku VG, denní forma studia

Obor 79–43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium
šestileté studium pro žáky ze 7. třídy ZŠ nebo odpovídajícího ročníku VG, denní forma studiaTermíny

 • Podání přihlášky – do 1. března 2021.
 • Pozvánky k přijímací zkoušce - čtyřleté studium - odeslány poštou dne 14. dubna 2021.
 • Pozvánky k přijímací zkoušce - šestileté a osmileté studium - odeslány poštou dne 15. dubna 2021.
 • Jednotná přijímací zkouška čtyřleté studium řádný termín3. a 4. května 2021.
 • Jednotná přijímací zkouška čtyřleté studium náhradní termín – 2. a 3. června 2021.
 • Jednotná přijímací zkouška šestileté a osmileté studium řádný termín – 5. a 6. května 2021.
 • Jednotná přijímací zkouška šestileté a osmileté studium náhradní termín – 2. a 3. června 2021.
 • Jednotné zkušební schéma - časový harmonogram přijímacích zkoušek
 • Nahlížení do spisu s možností vyjádřit se před vydáním rozhodnutí (§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád) - 20. května 2021 od 13.00 do 14. 00 v ředitelně školy.
 • Výsledky přijímacího řízení - 21. května 2021 zveřejněním seznamu příjatých uchazečů a pořadí všech uchazečů (pod registračním číslem uvedeným v pozvánce) na nástěnce ve vstupní hale školy a na webových stránkách školy.
 • Převzetí rozhodnutí o ne/přijetí - 21. května od 14.30 do 16.00 a 23. května od 9.00 do 12.00 v sekretariátu školy.
 • Odevzdání zápisového lístku do 4. června 2021 (do deseti pracovních dnů od po zveřejnění seznamu přijatých), přijatí autoremedurou do deseti pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí)
 • Odvolání proti rozhodnutí - do tří pracovních dnů od převzetí rozhodnutí.

Právní předpisy

Přijímací zkouška

 • Uchazeči konají pouze jednotnou přijímací zkoušku, školní přijímací zkouška není stanovena.
 • Kritéria přijímacího řízení byla zveřejněna 31. 1. 2021 zde.
 • Jednotná přijímací zkouška se koná formou dvou písemných testů a ověřuje osvojení přiměřeného obsahu učiva ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura (70 minut), Matematika a její aplikace (85 minut) stanoveného RVP ZV. Testy připravuje a hodnotí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT). Specifikace požadavků
 • Přípravou na přijímací zkoušku může být i seznámení se s testy použitými v letech 2015–2020 zveřejněnými na www.cermat.cz.