Uchazeči

Studijní obory

Obor 79–41-K/81 Gymnázium
osmileté studium pro žáky z 5. třídy ZŠ, denní forma studia

Obor 79–41-K/41 Gymnázium
čtyřleté studium pro žáky z 9. třídy nebo odpovídajícího ročníku VG, denní forma studia

Obor 79–43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium
šestileté studium pro žáky ze 7. třídy ZŠ nebo odpovídajícího ročníku VG, denní forma studiaTermíny

 • Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté studium se konají 14. a 15. dubna 2020.
 • Jednotné přijímací zkoušky na šestileté a osmileté studium se konaj 16. a 17. dubna 2020.
 • Jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu na všechny vzdělávací obory se konají 13. a 14. května 2020.
 • Časový harmonogram konání jednotné přijímací zkoušky
 • Odeslání pozvánek k přijímacím zkouškám – 26. 3. 2020
 • Nahlížení do spisu s možností vyjádřit se před vydáním rozhodnutí – 29. 4. 2020 od 13.00 do 14.00 v ředitelně.
 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí – 30. 4. 2020 v odpoledních hodinách.
 • Možnost odvolání – do tří pracovních dnů od převzetí rozhodnutí.
 • Odevzdání zápisového lístku – do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků, resp. převzetí rozhodnutí v případě autoremedury.

Přihláška ke vzdělávání ve střední škole

 • Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řediteli gymnázia na předepsaném tiskopisu MŠMT. Pro letošní rok je opět nový formulář přihlášky. přihláška ke stažení zde, na www.cermat.cz je k dispozici elektronický formulář přihlášky. Podrobné pokyny k vyplňování příhlášky a další informace najdete na www.cermat.cz.
 • V prvním kole přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky na dvě různé SŠ, nebo na jedné SŠ dvě přihlášky na dva různé obory vzdělávání. Na tiskopisech obou přihlášek uvádí uchazeč obě zvolené školy ve stejném pořadí, pořadím je určen termín konání jednotné zkoušky.
 • Školní přijímací zkoušku nepořádáme, datum konání této zkoušky se tedy na přihlášce neuvádí (kolonka zůstane nevyplněná).
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání nevyžadujeme.
 • V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují uzpůsobení podmínek přijímacího řízení, je nutné k přihlášce přiložit aktuální (nový formulář) doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra).
 • Přihlášky ke studiu pro všechny typy studia přijímáme do 2. března 2020.
 • Přihlášku lze podat osobně v kanceláři školy v Po–Čt od 9.00 do 16.00, v Pá od 9.00 do 14.00.

Přijímací zkouška

 • Přijímací zkouška se skládá pouze z jednotné zkoušky, která se koná formou testů a ověřuje osvojení přiměřeného obsahu učiva ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace stanoveného RVP ZV. Testy připravuje a hodnotí CERMAT.
 • Přípravou na přijímací zkoušku může být i seznámení se s testy použitými v letech 2015–2019 zveřejněnými na www.cermat.cz.
 • Pozvánky k přijímací zkoušce v řádném termínu 1. kola budou rozeslány doporučeně poštou nejpozději 14 kalendářních dní před jejím konáním.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se koná ve středu 15. ledna 2020 od 14.30 osmileté studium, od 15.45 čtyřleté a šestileté studium (dvojjazyčné gymnázium).