Uchazeči

Studijní obory

Obor 79–41-K/81 Gymnázium
osmileté studium pro žáky z 5. třídy ZŠ, denní forma studia

Obor 79–41-K/41 Gymnázium
čtyřleté studium pro žáky z 9. třídy nebo odpovídajícího ročníku VG, denní forma studia

Obor 79–43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium
šestileté studium pro žáky ze 7. třídy ZŠ nebo odpovídajícího ročníku VG, denní forma studiaPřijímací zkouška se řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, a vyhláškou č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkušce a závěrečné zkoušce v e školním roce 2019/2020.

Termíny

 • Podání přihlášky – do 2. března 2020.
 • Odeslání pozvánek k přijímací zkoušce v řádném termínu - 25. května 2020.

Čtyřleté studium

 • Jednotná přijímací zkouška – 8. června 2020.
 • Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu – 23. června 2020.
 • Časový harmonogram konání jednotné přijímací zkoušky.
 • Nahlížení do spisu s možností vyjádřit se před vydáním rozhodnutí (§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) – 15. června 2020 od 15.00 do 16.00 v ředitelně školy.
 • Výsledky přijímacího řízení – 16. června 2020 zveřejněním seznamu přijatých uchazečů a pořadím všech uchazečů (pod registračním číslem) na nástěnce ve vstupní hale gymnázia a na webových stránkách školy.
 • Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu – 27. června 2020.
 • Převzetí rozhodnutí o ne/přijetí – 17. června od 9.00 do 16.00 v kanceláři školy. Rozhodnutí o nepřijetí, která nebudou zákonnými zástupci vyzvednuta, budou následně odeslána doporučeně poštou.
 • Proti rozhodnutí ředitele není odvolání přípustné (zákon č. 135/2020 Sb.). Zákonný zástupce uchazeče, který splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl z kapacitních důvodů přijat, může podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat žádost o vydání nového rozhodnutí, a to bezprostředně při převzetí rozhodnutí o nepřijetí (formulář k dispozici v kanceláři školy), nejpozději však do tří pracovních dnů po obdržení rozhodnutí.
 • Odevzdání zápisového lístku – do 23. června 2020 (do pěti pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovně tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

Šestileté a osmileté studium

 • Jednotná přijímací zkouška – 9. června 2020.
 • Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu – 23. června 2020.
 • Časový harmonogram konání jednotné přijímací zkoušky.
 • Nahlížení do spisu s možností vyjádřit se před vydáním rozhodnutí (§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) – 16. června od 15.00 do 16.00 v ředitelně školy.
 • Výsledky přijímacího řízení – 17. června 2020 zveřejněním seznamu přijatých uchazečů a pořadím všech uchazečů (pod registračním číslem) na nástěnce ve vstupní hale gymnázia a na webových stránkách školy.
 • Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu – 27. června 2020.
 • Převzetí rozhodnutí o ne/přijetí – 18. června od 9.00 do 16.00 v kanceláři školy. Rozhodnutí o nepřijetí, která nebudou zákonnými zástupci vyzvednuta, budou následně odeslána doporučeně poštou.
 • Proti rozhodnutí ředitele není odvolání přípustné (zákon č. 135/2020 Sb.). Zákonný zástupce uchazeče, který splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl z kapacitních důvodů přijat, může podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat žádost o vydání nového rozhodnutí, a to bezprostředně při převzetí rozhodnutí o nepřijetí (formulář k dispozici v kanceláři školy), nejpozději však do tří pracovních dnů po obdržení rozhodnutí.
 • Odevzdání zápisového lístkudo 24. června 2020 (do pěti pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovně tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

Přijímací zkouška

 • Uchazeči konají pouze jednotnou přijímací zkoušku, školní přijímací zkouška není stanovena.
 • Kritéria přijímacího řízení byla zveřejněna 31. 1. 2020, k nahlédnutí na www.gfxs.cz/prijimaci-rizeni/.
 • Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.
 • Přijímací zkouška se skládá z jednotné zkoušky, která se koná formou dvou písemných testů a ověřuje osvojení přiměřeného obsahu učiva ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura (70 minut), Matematika a její aplikace (85 minut) stanoveného RVP ZV. Testy připravuje a hodnotí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).
 • Přípravou na přijímací zkoušku může být i seznámení se s testy použitými v letech 2015–2019 zveřejněnými na www.cermat.cz.
 • Při vstupu do budovy školy uchazeči odevzdají čestné prohlášení.
 • V případě, že uchazeč nepředloží podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy a neexistuje žádná možnost, jak by toto prohlášení mohl před zahájením přijímací zkoušky dodat, nemůže být do budovy k vykonání zkoušky vpuštěn. Pokud poté dodá do tří dnů písemnou omluvu řediteli školy, může být zařazen na náhradní termín konání přijímací zkoušky.