Uchazeči

Studijní obory

Obor 79–41-K/81 Gymnázium
osmileté studium pro žáky z 5. třídy ZŠ, denní forma studia

Obor 79–41-K/41 Gymnázium
čtyřleté studium pro žáky z 9. třídy nebo odpovídajícího ročníku VG, denní forma studia

Obor 79–43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium
šestileté studium pro žáky ze 7. třídy ZŠ nebo odpovídajícího ročníku VG, denní forma studiaPřijímací zkouška se řídí zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

Informace najdete na

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-zvlastnich-pravidlech-pro-prijimani-k-nekterym

Termíny

 • Podání přihlášky do 2. března 2020.
 • Jednotná přijímací zkouška na čtyřleté studium se koná nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách, termín konání stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách MŠMT.
 • Jednotná přijímací zkouška na šestileté a osmileté studium se koná nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách, termín konání stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách MŠMT.
 • Termín konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu na všechny vzdělávací obory stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách MŠMT.
 • Časový harmonogram konání jednotné přijímací zkoušky - bude stanoveno a zveřejněno.
 • Nahlížení do spisu s možností vyjádřit se před vydáním rozhodnutí – bude stanoveno a zveřejněno.
 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí – do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky, do 4 kalendářních dnů po dni konání náhradního termínu jednotné přijímací zkoušky.
 • Proti rozhodnutí ředitele o žádosti o přijetí ke vzdělávání na střední školu není odvolání přípustné.
 • Odevzdání zápisového lístku – do pěti pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí vydaného podle správního řádu.

Přihláška ke vzdělávání ve střední škole

 • Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řediteli gymnázia na předepsaném tiskopisu MŠMT. Pro letošní rok je opět nový formulář přihlášky. přihláška ke stažení zde, na www.cermat.cz je k dispozici elektronický formulář přihlášky. Podrobné pokyny k vyplňování příhlášky a další informace najdete na www.cermat.cz.
 • V prvním kole přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky na dvě různé SŠ, nebo na jedné SŠ dvě přihlášky na dva různé obory vzdělávání. Na tiskopisech obou přihlášek uvádí uchazeč obě zvolené školy ve stejném pořadí, pořadí nevyjadřuje preferenci té které školy, ale je jím určen termín konání jednotné zkoušky.
 • Školní přijímací zkouška nebyla stanovena, datum konání této zkoušky se tedy na přihlášce neuvádí (kolonka zůstane nevyplněná).
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání nevyžadujeme.
 • V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují uzpůsobení podmínek přijímacího řízení, je nutné k přihlášce přiložit aktuální (nový formulář) doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra).
 • Přihlášky ke studiu pro všechny typy studia přijímáme do 2. března 2020.
 • Přihlášku lze podat osobně v kanceláři školy v Po–Čt od 9.00 do 16.00, v Pá od 9.00 do 14.00.

Přijímací zkouška

 • jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.
 • Přijímací zkouška se skládá z jednotné zkoušky, která se koná formou písemných testů a ověřuje osvojení přiměřeného obsahu učiva ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace stanoveného RVP ZV. Testy připravuje a hodnotí CERMAT.
 • Přípravou na přijímací zkoušku může být i seznámení se s testy použitými v letech 2015–2019 zveřejněnými na www.cermat.cz.
 • Pozvánky k přijímací zkoušce v řádném termínu 1. kola budou rozeslány doporučeně poštou nejpozději 14 kalendářních dní před jejím konáním.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se koná ve středu 15. ledna 2020 od 14.30 osmileté studium, od 15.45 čtyřleté a šestileté studium (dvojjazyčné gymnázium).