Uchazeči

Studijní obory

Obor 79–41-K/81 Gymnázium
osmileté studium pro žáky z 5. třídy ZŠ, denní forma studia

Obor 79–41-K/41 Gymnázium
čtyřleté studium pro žáky z 9. třídy nebo odpovídajícího ročníku VG, denní forma studia

Obor 79–43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium
šestileté studium pro žáky ze 7. třídy ZŠ nebo odpovídajícího ročníku VG, denní forma studiaTermíny

 • Zákonní zástupci uchazečů, kteří konali přijímací zkoušky v náhradním termínu, mají možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se před vydáním rozhodnutí dnes 20. 5. 2019 od 16.30 do 17.00.

 • Výsledky přijímacích zkoušek konaných v náhradním termínu budou zveřejněny Cermatem 20. 5. 2019 v odpoledních hodinách v závislosti na čase ukončení jednání nezávislé odborné komise MŠMT. O možnosti nahlédnout do spisu před vydáním rozhodnutí Vás budeme na tomto místě bezprostředně informovat. Děkujeme za pochopení.
 • Dne 26. 3. 2019 byly doporučeně na adresu zákonných zástupců uchazečů odeslány pozvánky k přijímací zkoušce. Pokud jste pozvánku dosud neobdrželi, kontaktujte prosím sekretariát školy (tel. číslo 482 710 077).
 • Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté studium se konají 12. a 15. dubna 2019.
 • Jednotné přijímací zkoušky na šestileté a osmileté studium se konaj 16. a 17. dubna 2019.
 • Jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu na všechny vzdělávací obory se konají 13. a 14. května 2019
 • Časový harmonogram konání jednotné přijímací zkoušky.

Přihláška ke vzdělávání ve střední škole

 • Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řediteli gymnázia na předepsaném tiskopisu MŠMT. Pro letošní rok je nový formulář přihlášky, kde se nově uvádí datum narození a trvalé bydliště zákonného zástupce, datová schránka... Formulář je ke stažení např. na www.cermat.cz. Podrobné pokyny k vyplňování příhlášky jsou ke stažení zde.
 • V prvním kole přijímacího řízení lze podat dvě přihlášky na dvě různé SŠ, nebo na jedné SŠ dvě přihlášky na dva různé obory vzdělávání. Na tiskopisech obou přihlášek uvádí uchazeč obě zvolené školy ve stejném pořadí.
 • Školní přijímací zkoušku nepořádáme, datum konání této zkoušky se tedy na přihlášce neuvádí (kolonka zůstane nevyplněná).
 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání nevyžadujeme.
 • V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují uzpůsobení podmínek přijímacího řízení, je nutné k přihlášce přiložit aktuální doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra).
 • Přihlášky ke studiu pro všechny typy studia přijímáme do 1. 3. 2019.
 • Přihlášku lze podat osobně v kanceláři školy v Po – Čt od 9.00 do 16.00, v Pá od 9.00 do 14.00.

Přijímací zkouška

 • Přijímací zkouška se skládá pouze z jednotné zkoušky, která se koná formou testů a ověřuje osvojení přiměřeného obsahu učiva ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace stanoveného RVP ZV. Testy připravuje a hodnotí CERMAT.
 • Přípravou na přijímací zkoušku může být i seznámení se s testy použitými v letech 2015–2017 zveřejněnými na www.cermat.cz.
 • Pozvánky k přijímací zkoušce v řádném termínu 1. kola budou rozeslány doporučeně poštou nejpozději 14 kalendářních dní před jejím konáním.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se koná ve středu 16. ledna 2019 od 14.30 osmileté studium, od 15.45 čtyřleté a šestileté studium (dvojjazyčné gymnázium)

Odpověď na dotaz z DOD (beseda 8leté studium): V roce 2018 byl/a autoremedurou na osmileté studium přijat/a 60. žák/yně s 82 body.