Výuka na dálku

Opatřením ministerstva zdravotnictví a následným usnesením vlády byla s účinností od 11. března 2020 zakázána osobní přítomnost žáků při středním vzdělávání. Tehdy byl napsán Dopis studentkám a studentům k aktuální situaci.

S platností od středy 18. 3. 2020 je v Bakalářích připravený speciální rozvrh pro dálkovou výuku bez akcí. Vznikl redukcí stávajícího rozvrhu. Zredukovány jsou dvouhodinovky, půlená cvičení. Umístění hodiny v rozvrhu je v podstatě náhodné a neznamená, že žák musí daný předmět studovat v daný den a v danou hodinu. Pod políčkem daného předmětu žák najde zadání samostatné práce: téma a vhodný zdroj samostudia či přímo zadání úkolu, který poté elektronicky odevzdá. Mnohé odkazy často vedou jinam, na vzdělávací weby, na weby vyučujících, na videoservery, do prostředí Moodle. Ale v Bakalářích najdou žáci i jejich rodiče přehled zadané práce.

Je nutné pracovat s webovou verzí Bakalářů. Mobilní aplikace sice (zatím) ukáží zadání úkolu, ale neumožní jej odevzdat.

Podrobný návod k dálkové výuce pomocí Bakalářů (pdf)
Přímý odkaz na přihlášení do Bakalářů


Osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků Gymnázia F. X. Šaldy v budově školy

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků ve škole, zejména pro účely přípravy k maturitním zkouškám.

 • Osobní přítomnost ve škole je povolena pouze osobám, které jsou bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění. Každý žák při prvním vstupu do školy odevzdá konzultujícímu učiteli čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Prázdné formuláře budou žákům k dispozici na stolcích u šaten. Vyučující je spolu s prezenční listinou uloží na vyhrazené místo ve sborovně.
 • Konzultace stanovuje a svolává učitel a žáky o nich informuje prostřednictvím zprávy Komens zaslané systémem Bakaláři. Konzultace se může zúčastnit pouze žák, který předem vyučujícímu potvrdil svoji účast. Maximální počet žáků ve skupině je 15.
 • Probíhají pouze konzultace, které byly předem vyučujícím zaznamenány ve sdíleném dokumentu (nejpozději do 18.00 předchozího dne), a výhradně ve stanovené učebně a době.
 • Účast na konzultacích není pro žáky povinná. Z důvodu ochrany zdraví žáků i zaměstnanců školy i nadále preferujeme distanční formu vzdělávání.
 • Konzultace probíhají za dodržení všech hygienických opatření vydaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 30. 4. 2020. Nedodržování hygienických pravidel je důvodem k vyřazení žáka z přípravy.
 • Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen rouška) a dodržení 2metrových odstupů.
 • Žáci do školy přicházejí prostorem šaten; pro vstup použijí vlastní čip. Po přezutí vydezinfikují ruce dezinfekčními prostředky umístěnými na stolcích v přilehlé chodbě a odcházejí do určených učeben.
 • Žáci se v budově školy zdržují pouze po dobu konzultace a v místech k tomu určených. K dispozici jsou toalety ve stejném patře, ve kterém se nachází přidělená učebna.
 • Žáci jsou povinní mít s sebou na den minimálně dvě roušky a sáček na jejich uložení.
 • Ve společných prostorách budovy školy se mohou žáci i zaměstnanci vyskytovat pouze s rouškou a v doporučeném rozestupu. V průběhu pobytu ve třídě nemusejí žáci ani učitelé roušku nosit, pokud je zachován 2metrový rozestup. Žáci dbají zvýšené hygieny.
 • Pro izolaci je vyhrazena místnost C1.
 • Bezkontaktní teploměr lze zapůjčit v sekretariátu.
 • Školní jídelna není v provozu.